Prenájom upratovacej techniky

Okrem predaja upratovacej techniky a zabezpečenia ďalších služieb, Vám rovnako ponúkame aj možnosť prenájmu strojov na čistenie, vysávanie či leštenie. Vyberte si podľa Vašich potrieb niektorý vysávač, zametač alebo umývací automat z ponuky a prenajmite si ho.

Aktuálna ponuka

prenajom_1
pridané: 14. august 2012, utorok, 14:08
Profesionálny parný čistič STEAM WAVE

Istina : 100,00 €
Požičovné/deň s DPH : 30,00 €
prenajom_1
pridané: 14. august 2012, utorok, 14:07
Jednokotúčový stroj na čistenie a leštenie podláh RUNNER

Istina : 200,00 €
Požičovné/deň s DPH : 50,00 €
prenajom_1
pridané: 14. august 2012, utorok, 14:06
Profesionálny vysávač BIG VIBRA

Istina : 100,00 €
Požičovné/deň s DPH : 12,50 €
prenajom_1
pridané: 14. august 2012, utorok, 14:06
Profeisionálny vysávač VERSO

Istina: 70,00 €
Požičovné/deň s DPH: 9,50 €
prenajom_1
pridané: 14. august 2012, utorok, 14:05
Profesionálny vysávač DUEL

Istina: 70,00 €
Požičovné/deň s DPH: 9,50 €
prenajom_1
pridané: 13. august 2012, pondelok, 17:18
Profesionálny vysávač ESTRO 110

Istina : 70,00 €
Požičovné/deň s DPH : 9,50 €

Požičovňa upratovacej techniky a jej podmienky

  1. Technika môže byť zapožičaná nájomcovi len po predložení OP, na základe platného cenníku, podpísanej zmluvy a zloženia istiny.
  2. Nájomca je zoznámený s výškou nájomného a s prípadným penále vzniknutým oneskorením vrátenia predmetu. Istina a cena za prenájom je platená v hotovosti. Cenník a zoznam techniky je umožnený k nahliadnutiu.
  3. Nájomca vyplní zmluvu o prenájme veci, zaplatí cenu za prenájom a zloží istinu. Je zoznámený s obsluhou a údržbou techniky a presvedčí sa o jej stave. Pri zistení akejkoľvek, i malej vady, je nájomca povinný na toto upozorniť prenajímateľa a žiadať výmenu za vybavenie bez vady. Na neskoršiu reklamáciu sa nebude brať ohľad !!!
  4. Prenajímateľ prenechá nájomcovi do nájmu ním vybranú techniku, vrátane príslušenstva na dobu určitú, nájomca sa zaväzuje predmet nájmu vrátiť najneskôr v deň a hodinu dohodnutú ako koniec nájmu. Bežná doba prenájmu je 1 deň.
    Špeciálna doba je víkend. Pri tejto akcii si nájomca techniku vyzdvihne v piatok v priebehu dňa na základe telefonickej dohody so zamestnancom spoločnosti Enara, s.r.o. a vráti v pondelok od 8h do 9h (príp. dohoda na základe telefonickej dohody). Požičovné je pritom účtované len za dva dni. V prípade oneskorenia vrátenia predmetu nájmu sa nájomca zaväzuje zaplatiť za každý deň z predĺženia denné nájomné podľa tejto zmluvy zvýšené o 25%. Pri zapožičaní techniky nad 10 pracovných dní poskytujeme individuálnu zľavu.
  5. Technika i s príslušenstvom bude zapožičaná i vrátená u prenajímateľa, pokiaľ sa účastníci nedohodnú inak.
  6. Nájomca je povinný užívať zapožičané vybavenie k účelu tomu určenému a dbať, aby neprišlo k jeho poškodeniu, príp. zničeniu. Pri poškodení zapožičanej techniky a príslušenstva je nájomca povinný uhradiť náklady na opravu. Finančná záloha je v tom prípade ponechaná u prenajímateľa do doby, kým bude oprava vybavená.
  7. Nájomca nesmie prenechať predmet nájmu tretej osobe, ani dočasne. Nájomca svojím podpisom na zmluve o prenájme potvrdzuje, že bol riadne zoznámený s pokynmi, s obsluhou techniky, jej príslušenstvom a údržbou.
  8. Nájomca vráti prenajatú techniku i príslušenstvo späť funkčné a riadne vyčistené.